Nasze strony:ARISTON | JUNKERS

Strona główna

Strona główna > Gwarancja Junkers

Motto firmy

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

 1. Firma Robert Bosch Sp. z.o.o., dalej zwana gwarantem, udziela gwarancji na spawne działanie urządzenia grzewczego wraz z osprzętem na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia* zestawu, lecz nie na dłużej niż 30 miesięcy od dnia zakupu.
 2. Warunki realizacji świadczeń uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji:
  1. posiadanie prawidłowo wypełnionej i ostemplowanej przez Sprzedawcę i instalatora karty gwarancyjnej,
  2. posiadanie dowodu zakupu urządzenia,
  3. dokonanie pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis i poświadczenie tego faktu w karcie gwarancyjnej. Koszt uruchomienia zestawu z wyłączeniem dojazdu serwisanta i prac instalacyjnych pokrywa producent (po spełnieniu warunków w punktach 2.1 i 2.2)
  4. posiadanie protokołu serwisowego pierwszego uruchomienia,
  5. montaż i eksploatacja zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi, która jest integralną częścią warunków gwarancji.
 3. Producent przedłuża gwarancję na urządzenie (z wyłączeniem osprzętu) na kolejne okresy roczne, aż do upływu 5-go roku gwarancji, w przypadku spałnienia następujących warunków:
  1. spełnienie warunków uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji,
  2. w ciągu trwania ostatnich 3 miesięcy okresu gwarancyjnego wykonanie przez Autoryzowany Serwis Junkers płatnego przeglądu technicznego urządzenia... cennik przeglądów przedłużających gwarancję ...
  3. podpisanie Umowy Serwisowej Przedłużenia Gwarancji
 4. W okresie gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z ukrtych wad materiałowych lub konstrukcyjnych urządzeń.
 5. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek w pracy urządzenia niezwłocznie po ich zgłoszeniu na numer Junkers-Serwis 801 300 810 lub do najbliższego Autoryzowanego Serwisu.
 6. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z :
  1. użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
  2. wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek,
  3. zanieczyszczenia gazu, wody lub powietrza,
  4. niewłaściwego napięcia elektrycznego,
  5. niewłasciwego cisnienia gazu w sieci,
  6. niewystarczającego ciągu kominowego,
  7. nieprawidłowego napełnienia instalacji,
  8. wad instalacji, do której urządzenia sa przyłączone,
  9. zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak; baterie, uszczelki, uszczelnienia, bezpieczniki, elektrody itd.,
  10. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta urządzenia.
 7. Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzeń, realizowane są na koszt użytkownika. ... umów się na konserwację ...
 8. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie dokonano pierwszego uruchomienia.
 9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.
*WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA
Zanim kupisz

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania wynikających z poprawnego montażu jak i dłuższego okresu ochrony gwarancyjnej, zachęcamy do zakupów produktów Junkers u Autoryzowanych Partnerów Handlowych lub u Autoryzowanych Instalatorów.

Instalacja

Instalacji urządzenia może dokonać specjalistyczna firma, która posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji urządzeń gazowych. Podczas instalacji należy przestrzegać przepisów wynikających z prawa budowlanego, warunków zabudowy i odbioru kotłowni gazowych, ochrony kotłowni gazowych, ochrony przeciwpożarowej oraz lokalnych wymagań miejscowego zakładu gazowniczego i energetycznego. Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji instalacji i obsługi urządzenia.

Pierwsze uruchomienie

Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji dokonuje Autoryzowany Serwis Junkers na zlecenie Użytkownika. W tym celu prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Serwisem. Dopuszcza się rozruch urządzenia przez instalatora. Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenia urządzenia do pracy . W takim przypadku, pierwsze uruchomienie musi być dokonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu.

Celem pierwszego uruchomienia jest dokonanie optymalnych nastaw urządzenia w celu jego ekonomicznej i bezpiecznej pracy.

 1. Warunkiem bezpłatnego pierwszego uruchomienia urządzeń kondensacyjnych marki Junkers jest:
  a) zakup urządzeń u Autoryzowanego Partnera Handlowego (firmy posiadające numer autoryzacji)
  lub Autoryzowanego Instalatora marki Junkers, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.junkers.pl

 2. W przypadku zakupu urządzeń Junkers w sklepie, który nie spełnia warunków pkt. 1 a, koszt pierwszego uruchomienia ponosi w całości kupujący.

 3. Dodatkowo wyłącznie kupując urządzenie u Autoryzowanego Partnera Handlowego lub u Autoryzowanego Instalatora marki Junkers, kupujący nabywa możliwość odpłatnego uzyskania gwarancji dodatkowej na kolejne lata użytkowania.

 4. Pierwsze uruchomienie obejmuje:

  1. sprawdzenie prawidłowości podłączenia urzadzenia grzewczego do instalacji hydraulicznej, elektrycznej, gazowej oraz odprowadzania spalin
  2. regulację parametrów grzewczych,
  3. kontrolę poprawności działania,
  4. sprawdzenie zabezpieczeń,
  5. zapoznanie użytkowanika z działaniem urządzeń.

  Nie obejmuje ono:

  1. dojazdu Serwisanta do usługi,
  2. kontroli wykonanych instalacji,
  3. usuwania wad instalacji, do których urządzenie jest podłączone,
  4. wszystkich prac montażowych (m. in. montażu i podłączenia automatyki). Ww. usługi wykonywane są na koszt Klienta.
  Prawidłowa obsługa i konserwacja

  Aby zapewnić prawidłowe i niezawodne działanie urządzenia, zalecamy stosowanie sie do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Powietrze potrzebne do spalania nie może zawierać substancji agresywnych. Za substancje działające silnie korodująco uważa się chlor i fluor zawarte w rozpuszczalnikach, klejach i środkach czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych.

  Do zapewnienia prawidlowej eksploatacji, zaleca się coroczną konserwację urządzenia.

  Konserwację wykonuje Autoryzowany Serwis Junkers na koszt Użytkownika.... zobacz cennik ...  UWAGA!!
  ZMIANA W GWARANCJI KOTŁÓW JUNKERS - MODEL CERACLASS (od 11.2013)

  Szanowni Państwo,
  w związku z licznymi pytaniami przypominamy, że w związku z modernizacją technologiczną i rozwojem jakościowym produktu
  kotły konwencjonalne Ceraclass ZW i ZS marki Junkers od kodu FD311 (produkcja listopad 2013 włącznie)
  nie wymagają wykonania pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis marki Junkers.

  W związku z powyższym gwarancja na te urządzenia będzie liczona od daty zakupu. Zatem dla kotłów Ceraclass ZW i ZS od kodu FD 311 następuje zmiana dystrybucji dokumentów gwarancyjnych. Karty gwarancyjne do w/w urządzeń będą stanowiły integralną część ich Instrukcji Obsługi (w załączeniu). Tym samym do tych urządzeń nie będą dołączane oddzielne książki gwarancyjne.

2008-2015 © SERWIS SZULBORSKI :: Kotły gazowe kondensacyjne, kotły gazowe, termy gazowe :: AUTORYZOWANY SERWIS JUNKERS :: 314702 odwiedzin